ภาพกิจกรรม ธรรมะสว่างใจ

ธรรมะสว่างใจ
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบัน เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ ส่งผลทำให้เกิดภาวะความเครียด ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของผู้สูงอายุ อาจทำให้เกิดภาวะจิตใจที่ซึมเศร้า ร่างกายทรุดโทรมได้ ดังนั้นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมของพุทธศาสนา เรียนรู้ถึงสภาพความเป็นจริงไปของทุกสิ่งในโลก การดำเนินชีวิตโดยยึดทางสายกลางตามหลักธรรมคำสั่งสอนพุทธศาสนาในชีวิตประจำวัน และการฝึกปฏิบัติสมาธิ ทำให้เกิดการพัฒนาจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็น มีเหตุ มีผล รอบครอบ และมีสมาธิ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีสติ ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต