ภาพกิจกรรม รักษ์สุขภาพโดยการลีลาศ

รักษ์สุขภาพโดยการลีลาศ
จากสภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สถานการณ์เหล่านี้เป็นสาเหตุทำให้ประชาชนประสบปัญหาต่างๆ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจมีมากขึ้นเป็นลำดับโดยการลีลาศมาเป็นเทคนิคที่ทำให้สุขภาพแข็งแรง
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต