ภาพกิจกรรม ให้ความรู้คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุปี 2559 (เพิ่มเติม)

ให้ความรู้คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุปี 2559 (เพิ่มเติม)
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต ได้ดำเนินการตามโครงการให้ความรู้คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุปี 2559 ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุจำนวน 1,050 คน ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน2559 ผลการดำเนินงานพบว่ากลุ่มเป้าหมายสนใจในการตรวจคัดกรองสุขภาพจำนวนมาก ดังมีรายละเอียดดังนี้ - วันที่ 7 กันยายน 2559 ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ หมู่1 และหมู่ 2 ณ มูลนิธิศาลารวมใจ ไต่ฮงกง กลุ่มเป้าหมายร่วมโครงการจำนวน 418 คน - วันที่ 8 กันยายน 2559 ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ หมู่3 และหมู่ 4 ณ ริมเขื่อนสะพานแดง กลุ่มเป้าหมายร่วมโครงการจำนวน 491 คน - วันที่ 9 กันยายน 2559 ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ หมู่5 และหมู่6 ณ หอประชุม 100 ปี กลุ่มเป้าหมายร่วมโครงการจำนวน 452 คน ตรวจสุขภาพจริง 440 คน ในวันที่ 9 กันยายน 2559 เราพบว่ามีผู้มารับบริการเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่ไม่สามารถยุติการดำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพได้ จึงต้องดำเนินการต่อเนื่องในกลุ่มเป้าหมายที่เกินจำนวน 299 คน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สูงอายุและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ทางศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต จึงได้จัดทำโครงการเร่งด่วนเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม โดยจะนำไปจ่ายเป็นค่าตรวจร่างกายและอาหารว่างในส่วนที่เกินเป้าหมายเดิม
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต