ภาพกิจกรรม ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี 2560

ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี 2560
ปัจจุบันปัญหาสุขภาพคนไทยเกิดจากโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ อันเป็นผลมาจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ผ่านมา ส่งผลให้ประสบปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วย ต้องสูญเสียงบประมาณในการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนมาก จากสถานการณ์ของโรค พบว่าสาเหตุการตายส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 เกิดจากโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ มะเร็ง ปีละกว่า 97,900 คน ขณะที่คนไทยต้องกินยาสูงปีละ 47,000 ล้านเม็ด สาเหตุหลักของโรคเรื้อรังส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เกิดจากพฤติกรรม อาทิ กินอาหารไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย น้ำหนักตัวเกิน สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า กินอาหารไม่เหมาะสม เช่น หวาน มัน เค็ม (ผลการวิจัยจากกรมอนามัย ปี 2554 ) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่เน้นการสร้างเสริม ป้องกันการเกิดโรค ลดพฤติกรรมเสี่ยง ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก ในการเว้นปัจจัยเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่ ความเครียด อาหาร เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความรู้เรื่องโรค การดูแลตนเอง การใช้ยาถูกต้อง ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วย และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างถูกต้อง และต่อเนื่อง
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต