ภาพกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทพธัญญะอุปถัมภ์

ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทพธัญญะอุปถัมภ์
ปัจจุบันเป็นที่ทราบแน่ชัดแล้วว่า อัตราการเกิดโรคเรื้อรังที่สัมพันธ์กับอาหาร เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง มีอัตราสูงเพิ่มขึ้นทุกปีในกลุ่มองค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นการบั่นทอนทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล หรือประเทศ การศึกษาวิจัยส่วนใหญ่จะทำกับคนในวัยผู้ใหญ่ซึ่งที่จริงแล้ว การพัฒนาของโรคเรื้อรังที่สัมพันธ์กับอาหารนี้จะเริ่มสะสมมาตั้งแต่วัยเด็ก เมื่อไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้องสะสมมาเป็นเวลานาน ร่วม กับอายุที่เพิ่มขึ้น สภาพร่างกายที่แข็งแรงน้อยลงเมื่อเทียบกับวัยเด็ก ทำให้กลุ่มโรคดังกล่าวปรากฏเด่นชัดขึ้นจนกลายเป็นปัญหาสุขภาพดังปัจจุบันที่เราพบๆกันอยู่ ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการมีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์และเพื่อให้นักเรียนเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต และเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป งานวิชาการโรงเรียน จึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมสุขภาวะโภชนาการนักเรียน ประจำปี 2559 นับว่าเป็นโครงการที่ให้ความรู้ ทักษะและสร้างเจตคติที่ดีในการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหาร และการเปลี่ยนแปลงการบริโภคอาหารให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่โภชนาการของโรงเรียน เพื่อร่วมกันปลูกจิตสำนึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและลดปัญหาภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ของนักเรียนโรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต