ภาพกิจกรรม รณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอในกลุ่มเด็กต่างชาติ ปี 2560

รณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอในกลุ่มเด็กต่างชาติ ปี 2560
ประเทศไทยได้นำนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาใช้ในพ.ศ.2544 ส่งผลให้ประชาชนไทยมีหลักประกันสุขภาพสูงขึ้นถึงร้อยละ 99.5 ในปีพ.ศ.2554 แต่ความครอบคลุมกิจกรรมดังกล่าวนั้น เน้นเฉพาะคนที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมถึงผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มคนไร้สัญชาติหรือกลุ่มชายขอบ ซึ่งได้แก่กลุ่มแรงงานต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยโดยถูกกฎหมายหรือหลบหนีเข้ามา การพิทักษ์สิทธิด้านสาธารณสุขในการให้บริการส่งเสริมป้องกันโรคในกลุ่มดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาข้อมูลจากสถานการณ์ของโรคติดต่อ โดยเฉพาะความเสี่ยงของการรับเชื้อโปลิโอที่อาจนำเข้ามาจากนอกประเทศ เพราะประเทศไทยยังมีเด็กด้อยโอกาส ในกลุ่มแรงงานเคลื่อนย้ายอพยพทั้งที่เป็นเด็กไทยและเด็กต่างชาติที่เข้าถึง การรับบริการวัคซีนในระบบปกติได้ยาก บางรายอาจยังไม่เคยได้รับวัคซีนหรือรับไม่ครบตามเกณฑ์ และจากพันธสัญญานานาชาติ ได้พิจารณาความจำเป็นในการให้วัคซีนโปลิโอเสริมในพื้นที่ยังคงเป็นมาตรการหลักที่สำคัญ สำหรับเทศบาลนครรังสิต ที่มีบริบทเป็นพื้นที่ชุมชนเขตเมืองที่มีการอพยพเคลื่อนย้ายของแรงงาน และมีบุคคลต่างด้าวจำนวนมากที่เข้ามาอาศัยและประกอบอาชีพ จัดเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคโปลิโอ จากข้อมูลดังกล่าวเทศบาลนครรังสิตจึงได้จัดให้มีการดำเนินการ โครงการ กิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอในกลุ่มเด็กต่างชาติขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต