ภาพกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุชมฟ้า-วรางกูล ปี 2560

ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุชมฟ้า-วรางกูล ปี 2560
ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครรังสิต ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากร ทำให้เราก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากความเจริญทางการแพทย์สาธารณสุขทำให้มีชีวิตยืนยาวขึ้น การพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ การออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการและการได้รับความรู้ด้านสุขภาพจากบุคลากรสาธารณสุข เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงมีการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับวัย ไม่เป็นภาระของครอบครัว มีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุชมฟ้า-วรางกูล เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุชมฟ้า-วรางกูล ปี 2560 ขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต