ภาพกิจกรรม เพิ่มศักยภาพการดูแล ฟื้นฟู สภาพผู้ป่วยที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง

เพิ่มศักยภาพการดูแล ฟื้นฟู สภาพผู้ป่วยที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง
ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองเกิดการแตก ตีบ หรืออุดตัน ก่อให้เกิดปัญหาด้านการเคลื่อนไหวและการดูแลตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน และอาจส่งให้เกิดความพิการถาวร ดังนั้นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความพิการถาวร การรักษา ฟื้นฟู ทางกายภาพบำบัดจึงสำคัญในการฟื้นตัวของผู้ป่วย ซึ่งในระยะเวลา 6 เดือนแรกหลังจากเจ็บป่วยเป็นช่วงที่จะมีการฟื้นตัวได้ดีหลังจากนั้นการฟื้นตัวช้าลง จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 นักกายภาพบำบัด ทีมอาสาสมัคร พบว่าประชาชน ญาติและผู้ดูแลยังขาดทักษะในการฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจำนวนไม่น้อย ทางศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลนครรังสิต จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้ในการดูแล ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง ให้แก่ประชาชนทั่วไป ญาติ ผู้ดูแล เพื่อให้มีความรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมากขึ้นและสามารถนำมาฟื้นฟูผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องทันท่วงที ซึ่งจะส่งผลทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น ลดการเกิดความพิการซ้ำซ้อนที่จะตามมา
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต