ภาพกิจกรรม แก้ไขปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา

แก้ไขปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา
ข้อเสียของโรคอ้วนมีมากมายและสามารถพบได้ตั้งแต่วัยเด็ก ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคปอดและทางเดินหายใจอุดตัน หัวใจวาย ตับอักเสบ โรคกระดูกและข้อ ผิวหนังอักเสบ ฯลฯ โดยเฉพาะเด็กอายุ 5-17 ปี พบว่า เด็กอ้วนมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าเด็กปกติ มีแนวโน้มเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น 2-4.5 เท่า และภาวะไขมันในเลือดสูงเพิ่มขึ้น 3–7 เท่า นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาทางจิตใจถูกล้อเลียน เกิดปมด้อย และมีความกดดัน มีปัญหาในการเข้าสังคม พฤติกรรม การเรียน และสิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจในการลดน้ำหนัก หรือรักษาโรคต่างๆที่ตามมาอีกด้วย จากผลการประเมินการเจริญเติบโต เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของเทศบาลนครรังสิต พบว่าจำนวนนักเรียน 1,381 คน อ้วน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 7.82 เริ่มอ้วน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 6.58 ท้วม 42 คน คิดเป็นร้อยละ 3.04 ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่ท้าทายและต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต