ภาพกิจกรรม วัยเรียนวัยใสเข้าถึงและเข้าใจสร้างเสริมครอบครัวเข้มแข็ง

วัยเรียนวัยใสเข้าถึงและเข้าใจสร้างเสริมครอบครัวเข้มแข็ง
วัยรุ่น หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีอายุ ๙ – ๑๙ ปี เป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา โดยมีลักษณะสำคัญ ๓ ประการ คือ มีพัฒนาการ ทางร่างกายโดยเฉพาะมีการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศจนมีวุฒิภาวะทางเพศอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการด้านจิตใจ ซึ่งเป็นระยะที่เปลี่ยนแปลงจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ และมีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม โดยเปลี่ยนจากการพึ่งพาครอบครัวมาเป็นผู้ที่สามารถประกอบอาชีพ และมีรายได้ของตนเอง หรือมีสิทธิทางกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปีทำงาน เยาวชนมีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป หากกระทำผิด ต้องขึ้นศาลผู้ใหญ่ เป็นต้น ในด้านพัฒนาการทางอารมณ์ และจิตใจ พบว่าวัยรุ่นเป็นวัยอยากรู้ อยากเห็น และอยากทดลอง ต้องการการยอมรับจากเพื่อน ดังนั้น วัยรุ่นเป็นวัยที่อาจถูกชักจูงได้ง่าย ขาดความนับถือตนเอง รวมถึงขาดทักษะชีวิต ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง (risk behavior) ในด้านต่างๆ เช่น ขับรถประมาท ยกพวกตีกัน ดื่มสุรา และใช้สารเสพติด มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ระวัง ส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ทั้งนี้ พฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว เป็นสาเหตุการตายของวัยรุ่น โดยเฉพาะเพศหญิง ได้แก่ การทำแท้ง การคลอด การติดเชื้อ HIV ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จึงมุ่งเน้นที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง (๑) บทบาททางเพศที่แตกต่างกันระหว่างหญิงชายเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้อย่างสมดุล (๒) สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ เช่น พัฒนาการทางเพศตามวัย การรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนเพศเดียวกันและต่างเพศ การตัดสินใจและไขปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมครอบครัวเข้มแข็ง จึงได้จัดทำโครงการวัยเรียนวัยใสเข้าถึงและเข้าใจสร้างเสริมครอบครัวเข้มแข็งเพื่อให้นักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต มีความรู้เรื่องเพศศึกษา การป้องกันตัวจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การจัดการอารมณ์ สัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การเสริมสร้างสุขภาพวัยเรียน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต