ภาพกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุสร้างบุญ ปี 2560

ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุสร้างบุญ ปี 2560
ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มเพิ่มในอัตราสูงขึ้นเรื่อยๆประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ส่งผลให้อายุเฉลี่ยของประชากรยืนยาวขึ้น 8.8 ปี โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10 เน้นกระบวนการเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆ ด้าน วัยสูงอายุเป็นวัยที่ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ มายาวนาน ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ รวมทั้งการดำเนินชีวิต ประกอบกับบางคนมีโรคประจำตัว ทำให้สมรรถภาพของร่างกายเสื่อมถอยลง ดังนั้นการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ การออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการ และการได้รับความรู้ด้านสุขภาพจากบุคลากรสาธารณสุข เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง มีการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับวัย ไม่เป็นภาระของครอบครัว มีความภาคภูมิใจในสัญลักษณ์ของการเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้สนับสนุนในการสร้างความรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต