ภาพกิจกรรม ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนฯตามแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 3

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนฯตามแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 3
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการนำทางหรือปรับทิศทางของงานมุ่งสู่ความสำเร็จตาม เป้าหมาย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับที่ 3 เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเป็นไปตามแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ เห็นควรมีการชี้แจงแนวทางประชาสัมพันธ์ให้เครือข่ายทราบเพื่อร่วมกับขับเคลื่อนกองทุนฯให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ คณะอนุกรรมการด้านเลขานุการกองทุน จึงจัดทำโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนฯตามแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 3 ขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต