ภาพกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุชมฟ้า - วรางกูล ปี 2559

ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุชมฟ้า - วรางกูล ปี 2559
ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครรังสิต ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากร ทำให้เราก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากความเจริญทางการแพทย์และสาธารณสุขทำให้มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น ดังนั้นการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ การออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการและการได้รับความรู้ด้านสุขภาพจากบุคลากรสาธารณสุข เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง มีการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับวัย จึงทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่ไม่เป็นภาระของครอบครัว
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต