ภาพกิจกรรม สร้างเสริมสมรรถภาพผู้ป่วยเรื้อรังสูงอายุในชุมชนตำบล ประชาธิปัตย์

สร้างเสริมสมรรถภาพผู้ป่วยเรื้อรังสูงอายุในชุมชนตำบล ประชาธิปัตย์
ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ภาวะประชากรผู้สูงอายุอัตราเพิ่มของประชากรรวมอยู่ในระดับต่ำและแนวโน้มลดลงเรื่อยๆในขณะที่อัตราการเพิ่มของประชากรสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการที่วัยสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงที่เสื่อมลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ผู้สูงอายุเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่ใช้บริการด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการให้ความรู้ ข้อมูล คำแนะนำ ตลอดจนการดำเนินงาน ด้านส่งสุขภาพ การป้องกันโรคอื่นๆ เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ลดการเจ็บป่วยลดภาระโรค ลดการพุ่งพิง และสามารถดูแลตนเองได้ จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวและมีภาวะสุขภาพที่ดีได้ และปี 2549 – 2558 เป็นต้นมา มีผู้สูงอายุให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีสุขภาพกายที่ดีขึ้น ดังจะเห็นได้จากผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ฯ สามารถควบคุมน้ำหนัก วัดรอบเอว ความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด ให้อยู่ในระดับที่ดีไม่เพิ่มขึ้น รวมถึงสุขภาพจิตที่ดีโดยประมาณจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องทุกเดือน สม่ำเสมออย่างมีความสุข ได้รับการดูแล การมีส่วนร่วมจากครอบครัวและสังคมมากขึ้น จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมสมาชิกชมรมฯ ร้อยละ 99 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้น ไม่มีภาวะแทรกซ้อนของโรคที่เป็นอยู่ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยเรื้อรังสูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนตำบล ประชาธิปัตย์ รักษา / รับยาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลอื่นๆ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต