ภาพกิจกรรม นำร่องเคลือบฟลูออไรด์หนูน้อยรังสิต ประจำปี 2558

นำร่องเคลือบฟลูออไรด์หนูน้อยรังสิต ประจำปี 2558
การเกิดโรคฟันผุในเด็กเริ่มตั้งแต่ขวบปีแรกและจะผุลุกลามอย่างรวดเร็วในช่วง ๑-๓ ปี และผุอย่างต่อเนื่องในช่วงอายุ ๓ – ๕ ปี จากการสุ่มตรวจสภาวะทันตสุขภาพเด็ก ๓ ปีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิตในพื้นที่ตำบลประชาธิปัตย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ พบว่า เด็ก ๓ ปีมีฟันผุร้อยละ ๗๑.๕ เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งค่ามาตรฐานระดับประเทศไม่เกินร้อยละ ๕๗.o และเด็กอนุบาลทั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและในโรงเรียนบางแห่ง พื้นที่ตำบลประชาธิปัตย์ ยังไม่มีหน่วยงานได้เข้าไปส่งเสริมป้องกันด้านทันตสุขภาพ ฟลูออไรด์วานิช เป็นฟลูออไรด์ที่สามารถป้องกันฟันผุในฟันที่ยังไม่เกิดรอยโรค และเป็นฟลูออไรด์ที่มีความปลอดภัยสูง สามารถใช้ในเด็ก o – ๕ ปีได้อย่างปลอดภัย มีขั้นตอนในการใช้ง่ายไม่ซับซ้อน ไม่ต้องขัดฟัน ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (สิริเวชชะพันธ์อุปถัมภ์) จึงจัดทำโครงการนำร่องเคลือบฟลูออไรด์หนูน้อยรังสิต ประจำปี 2558 แก่เด็กนักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิตทั้ง 4 แห่ง เด็กอนุบาลในโรงเรียนดวงกมล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิตและเด็ก 0-5 ปี ที่มารับบริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 4 แห่ง เพื่อส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กกลุ่มอายุ ๓ -๕ ปี ให้มีพัฒนาการสมวัยด้านทันตสุขภาพ คือการมีฟันน้ำนมขึ้นตามช่วงอายุ และไม่สูญเสียฟันน้ำนมก่อนวัยอันควร
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต