ภาพกิจกรรม ให้ความรู้เรื่องป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสัญจร

ให้ความรู้เรื่องป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสัญจร
สถาบันธัญญารักษ์ ในฐานะสถาบันวิชาการเฉพาะทาง ที่ดูแลการบำบัดรักษาผู้ติดยาและเสพติดระดับตติยภูมิ สำหรับผู้รับบริการทั่วประเทศ และมีนโยบาย และให้ความสำคัญที่จะดูแลประชาชนในชุมชนใกล้เคียงให้มีสุขภาพดี ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดทั้งที่ผิดกฎหมาย และไม่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ปัญหายาเสพติดนับว่าเป็นปัญหาที่มีผลเสียต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก ทั้งนี้สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และเทศบาลนครรังสิตเห็นความสำคัญปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการให้ความรู้เรื่องป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสัญจร โดย ความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองนครรังสิต กับสถาบันธัญญารักษ์ คณะเภสัชกรรมของมหาวิทยาลัยรังสิต และเครือข่ายตำรวจที่ทำงานยาเสพติด ในการให้ความรู้เรื่องป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เยาชนในสถานศึกษา พื้นที่เป้าหมายคือโรงเรียนธัญบุรี โรงเรียนสายปํญญารังสิต และชุมชนรอบๆสถาบันฯ อีก 6ได้แก่ ชุมชนสินสมุทร เดชาพัฒนา เจริญสิน พหลโยธิน ๙๔ และซอย๓๙ปากคลองหนึ่ง เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้สามารถดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้พ้นภัยยาเสพติด ซึ่งนับว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ห่างไกลยาเสพติด ที่มีคุณภาพต่อประเทศชาติสืบไป
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต