ภาพกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 4

ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 4
ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครรังสิต ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนเกินร้อยละ10 ของประชากร ทำให้เราก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากความเจริญทางการแพทย์สาธารณสุข ทำให้ มีชีวิตยืนยาวขึ้น วัยสูงอายุเป็นวัยที่ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ มายาวนาน ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ รวมทั้งการดำเนินชีวิต ประกอบกับบางคนมีโรคประจำ ตัว ทำให้สมรรถภาพของร่างกายเสื่อมถอยลง ดังนั้นการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ การ ออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการ และการได้รับความรู้ด้านสุขภาพจากบุคลากรสาธารณสุข เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูง อายุมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง มีการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับวัย ไม่เป็นภาระของครอบครัว มีความภาคภูมิใจใน สัญลักษณ์ของการเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้สนับสนุนในการสร้างความรู้เพื่อนำไปสู่ การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต