ภาพกิจกรรม เสริมสร้าง กาย ใจ รำไทย ผู้สูงอายุ

เสริมสร้าง กาย ใจ รำไทย ผู้สูงอายุ
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ) ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ( เทพธัญญะอุปถัมภ์) มีความประสงค์จะ จัดทำโครงการ เสริมสร้าง กาย ใจ รำไทย ผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2558 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต เป็นเงิน 78,600 บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก ร้อยละ 9.4 ในปี 2543 เป็นร้อยละ 11.8 ในปี 2553 และคาดว่าจะสูงขึ้นเป็นร้อยละ 16.8 ในปี 2563 (ข้อมูลจากสำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ)ซึ่งในจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นทุกปี จะมีผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ส่วนหนึ่งเพื่อรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ จึงต้องมีการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ โดยให้ผู้สูงอายุมีการพบปะทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ในกลุ่มคนวัยเดียวกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งจะช่วย ให้ผู้สูงอายุคลายเหงา รู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ( เทพธัญญะอุปถัมภ์) จึงจัดโครงการเสริมสร้าง กาย ใจ รำไทย ผู้สูงอายุ ขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต