ภาพกิจกรรม โครงการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลดลูกน้ำยุงลาย

โครงการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลดลูกน้ำยุงลาย
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต