ภาพกิจกรรม ฟื้นฟูผู้เจ็บป่วยด้วยการทำกายภาพบำบัด โดย อสม.

ฟื้นฟูผู้เจ็บป่วยด้วยการทำกายภาพบำบัด โดย อสม.
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต