ภาพกิจกรรม ดนตรีไทย สานจิตใจผู้สูงอายุ

ดนตรีไทย สานจิตใจผู้สูงอายุ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต