ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 5

โครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 5
วันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 5
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต