ภาพกิจกรรม การให้บริการอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตเทศบาลนครรังสิต

การให้บริการอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตเทศบาลนครรังสิต
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต