ภาพกิจกรรม เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ปี ๒๕๕๖

เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ปี ๒๕๕๖
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต