ภาพกิจกรรม ติดตามเฝ้าระวังการกระจายเชื้อไวรัส (COVID-19) ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยง© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต