ภาพกิจกรรม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) จากการใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต