ภาพกิจกรรม ป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากไวรัส Covid-19 ( เฟส 2)© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต