ภาพกิจกรรม ป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากไวรัส Covid-19© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต