ภาพกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)
เด็กปฐมวัยเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในชีวิตเด็กจึงควรได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและเหมาะสม เพื่อให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์และมีพัฒนาการตามวัยอย่างไรก็ตามจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันเด็กอายุ1-6ปีมากว่าร้อยละ60เป็นเด็กเล็กและก่อนวัยเรียนต้องถูกฝากไว้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯซึ่งเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากเมื่อเจ็บป่วยจะสามารถแพร่เชื้อโรคติดต่อ สู่กันได้ง่ายในเด็กเล็กมีภูมิต้านทานต่ำจะป่วยได้บ่อยโรคที่พบบ่อยได้แก่โรคติดต่อทางเดินหายใจโรคมือเท้าปาก โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน เป็นต้นส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและสุขภาพโดยรวมของเด็ก การระบาดของโรคมือเท้าปากอาจต้องปิดโรงเรียนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ปกครองต้องหยุดงานเพื่อดูแลเด็กที่บ้านทำให้ขาดรายได้ จากเหตุผลดังกล่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต) จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ2562
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต