ภาพกิจกรรม เฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกโรงเรียนนครรังสิตรัตนโกสินทร์© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต