ภาพกิจกรรม ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต