ภาพกิจกรรม ส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากเด็กประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต