ภาพกิจกรรม เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ชุมชนซอย 60© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต