ภาพกิจกรรม ดูแลสุขภาพคน ชมฟ้า-วรางกูล

ดูแลสุขภาพคน ชมฟ้า-วรางกูล
จพสช. ชมฟ้า-วรางกูล ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูแลสุขภาพประชาชน ในชุมชนหมู่บ้านชมฟ้า-วรางกูล มาเป็นเวลานาน มีประชาชนในพื้นที่ จำนวน 100 คนมีภาวะเสี่ยง มีโรคประจำตัว เรื้อรัง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแล ในแต่ละเดือน ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิต ให้ความรู้ ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชนในชุมชน ดังนั้น จพสช. ชมฟ้า-วรางกูล จึงได้เห็นความสำคัญของสุขภาพคนในชุมชน จึงจัดทำโครงการดูแลสุขภาพคน ชมฟ้า-วรางกูลเพื่อขอรับงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต เอกสารประกอบความรู้ขอรับสนับสนุนจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทน.รังสิต
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต