ภาพกิจกรรม ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น รังสิต- นครนายก 16

ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น รังสิต- นครนายก 16
จพสช. ชุมชนซอย รน.16 ดำเนินการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพซอย รังสิต/นครนายก 16 มาเป็นเวลานานและต่อเนื่องจากการลงเยี่ยม ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 150 คน มีโรคประจำตัว โรคเรื้อรัง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลในแต่ละเดือน โดยมีการพูดคุยและให้ความรู้ที่บ้าน ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย และมีการตรวจวัดความดันด้วย ดังนี้ จพสช. ซอย รน.16 เห็นความสำคัญของสุขภาพ คนในชุมชนจึงจัดทำโครงการให้ความรู้ และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ซอย รน.16 เอกสารประกอบความรู้ขอรับสนับสนุนจากกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ทน.รังสิต
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต