ภาพกิจกรรม เฝ้าระวังป้องกันควบคุมไข้เลือดออกจิตอาสาในคลอง2562

เฝ้าระวังป้องกันควบคุมไข้เลือดออกจิตอาสาในคลอง2562
ปัจจุบันไข้เลือดออกกำลังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขและการแพทย์ของประเทศไทย เพราะแต่ละปีมีผู้บ่วยจากทุกภาคเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีอายุตำ่กว่า 15 ปีและโรคนี้ระบาดมากมากในฤดูฝน เพราะมียุงลายชุกชุมเป็นสาเหตุ เกิดจากเชื้อไข้เลือดออกเด็งกีซึ่งเป็นไวรัสชนิดหนึ่ง มียุงลายเป็นพาหะนำโรค กล่าวคือ ยุงลายจะกัดคนที่เป็นโรคไข้เลือดออกก่อน แล้วจึงไปกัดคนที่อยู่ใกล้เคียงก้จะเป็นการแพร่เชื้อให้คนอื่นต่อไป การป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันยุงกัดและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกนำ้ยุงลาย จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นโดยการนำเอาสมุนไพรตะไคร้หอมมาเป็นวัตถุดิบในการรณรงค์ป้องกันไม่ให้ยุงกัด
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต