ภาพกิจกรรม เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ชุมชนกำนันสังวาลย์

เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ชุมชนกำนันสังวาลย์
ปัจจุบันไข้เลือดออกกำลังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขและการแพทย์ของประเทศไทย เพราะแต่ละปีมีผู้ป่วยจาก ทุกภาคเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และโรคนี้มักระบาดมากในฤดูฝนเพราะมียุงลาย ชุกชุมสาเหตุ เกิดจากเชื้อไข้เลือดออกเด็งกีซึ่งเป็นไวรัสชนิดหนึ่ง มียุงลายเป็นพาหะนำโรค กล่าวคือ ยุงลายจะ กัดคนที่เป็นโรคไข้เลือดออกก่อนแล้วจึงไปกัดคนที่อยู่ใกล้เคียงก็จะเป็นการแพร่เชื้อให้คนอื่นๆ ต่อไป การป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกที่สำคัญคือการป้องกันยุงกัดและการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นโดยการนำเอาสมุนไพรตะไคร้หอมมาเป็นวัตถุดิบ ในการรณรงค์ป้องกันไม่ให้ยุงกัด
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต