ภาพกิจกรรม ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนเก็บสมบัติเจริญผล

ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนเก็บสมบัติเจริญผล
จพสช. ชุมชนเก็บสมบัติเจริญผล ดำเนินการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพชุมชนซอยรังสิต นครนายก 23 มาเป็นเวลานานและต่อเนื่อง จากการลงเยี่ยม ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 60 คน มีโรคประจำตัว โรคเรื้อรัง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลในแต่ละเดือน โดยมีการพูดคุยและให้ความรู้ที่บ้าน ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย และมีการตรวจวัดความดันโลหิตด้วย ดังนั้น จพสช.ชุมชนเก็บสมบัติเจริญผล เห็นความสำคัญของสุขภาพ คนในชุมชน จึงจัดทำโครงการให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนเก็บสมบัติเจริญผล
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต