ภาพกิจกรรม ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนมิตรสัมพันธ์

ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนมิตรสัมพันธ์
จพสช. ชุมชนมิตรสัมพันธ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพชุมชนซอยรังสิต นครนายก 21 มาเป็นเวลานานและต่อเนื่อง จากการลงเยี่ยม ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 60 คน มีโรคประจำตัว โรคเรื้อรัง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลในแต่ละเดือน โดยมีการพูดคุยและให้ความรู้ที่บ้าน ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย และมีการตรวจวัดความดันโลหิตด้วย ดังนั้น จพสช.มิตรสัมพันธ์ เห็นความสำคัญของสุขภาพ คนในชุมชน จึงจัดทำโครงการให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนมิตรสัมพันธ์
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต