ภาพกิจกรรม ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนร่วมมิตร

ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนร่วมมิตร
จพสช. ชุมชนร่วมมิตร ดำเนินการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพชุมชนซอยรังสิต นครนายก 13 แยก 5,7,9,11 และ 13 มาเป็นเวลานานและต่อเนื่อง จากการลงเยี่ยม ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 120 คน มีโรคประจำตัว โรคเรื้อรัง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลในแต่ละเดือน โดยมีการพูดคุยและให้ความรู้ที่บ้าน ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย และมีการตรวจวัดความดันโลหิตด้วย ดังนั้น จพสช.ร่วมมิตร เห็นความสำคัญของสุขภาพคนในชุมชน จึงจัดทำโครงการให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนร่วมมิตร
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต