ภาพกิจกรรม เฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนเพียรปัญญา

เฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนเพียรปัญญา
เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า ดังนั้นเด็กที่เกิดมาจะต้องเป็นเด็กที่มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา ครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กปฐมวัยมากที่สุด ดังนั้นจึงควรมีความรู้เรื่อง การเฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย การสร้างสัมพันธภาพกับเด็กเพื่อการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ขั้นตอนการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย และการบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต