ภาพกิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร
เทศบาลนครรังสิต มีหน้าที่รับผิดชอบ กำกับ ดูแลสถานประกอบกิจการด้านอาหาร ทั้งร้านจำหน่ายอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหาร ให้ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อควบคุมสุขลักษณะของสถานที่สำหรับรับประทานอาหาร สถานที่ปรุงประกอบอาหาร การจำหน่าย การจัดการของเสียจากการประกอบการและรวมถึงสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบัญญัติฯ เรื่อง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2552 เทศบัญญัติเรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2556 และมาตรฐานด้านการสุขาภิบาลอาหารความรู้ความเข้าใจด้านการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร อันจะส่งผลให้อาหารมีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค การพัฒนาศักยภาพโดยการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านจำหน่ายอาหาร ทั้งผู้ประกอบการร้านและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ผู้สัมผัสอาหารจึงต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน ทบทวนความรู้ สร้างความตระหนักให้มีการควบคุมอาหารให้ปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี สารพิษต่างๆ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยดังนั้น งานสุขาภิบาลสถานประกอบการฯ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหารขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต