ภาพกิจกรรม 35 + สะดวกสุข

35 + สะดวกสุข
การดูแลโดยการตรวจคัดกรองสุขภาพร่างกาย เป็นการค้นหาความผิดปกติ เพราะบางโรคอาจพบเมื่ออายุมากขึ้น ซึ่งถ้าตรวจวินิจฉัยได้รวดเร็ว ผลการตรวจการรักษา มักได้ผลดี โดยเฉพาะถ้าพบอาการผิดปกติหรือมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคไขมันใน เลือดสูง การตรวจสุขภาพสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง เป็นการป้องกันการพบโรคในระยะที่รุนแรงมากจนไม่สามารถ รักษาให้หายได้ ซึ่งการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว ส่งผลกระทบต่อจิตใจ สังคม อีกทั้งต้องสูญเสียงบประมาณ ค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการรักษาพยาบาล การเตรียมความพร้อมที่จะดูแลตนเอง ทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ เมื่อได้รับคำแนะนำและการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต เห็นความสำคัญของการป้องกัน การเกิดโรคเรื้อรัง ที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ จึงจัดทำโครงการ 35+ สะดวกสุข โดยประสานความร่วมมือหน่วยงานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสิต เพื่อส่งต่อผู้ที่ป่วยโรคเรื้อรัง ให้ได้รับการรักษา สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต