ภาพกิจกรรม ปอดดี ต้องฟื้นฟู

ปอดดี ต้องฟื้นฟู
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้องรัง (COPD) , ผู้ป่วยที่เจาะปอด (On ICD at Chest ) เพื่อขับของเสีย,ผู้ป่วยที่มีเสมหะ, ผู้ป่วยปอดแฟบ ผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้อในการหายใจอ่อนแรงเหล่านี้ จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการักษาโรคหอบ ๓๔๐ ราย โรคปอดอุดกั้นเรื้องรัง (COPD) ๑๐๐ ราย แผนกกายภาพบำบัดไม่มีอุปกรณ์บริหารปอด (Tri-ball Incentive Spirometer) เพื่อให้บริการผู้ป่วยเยี่ยมบ้านในกลุ่มผู้ป่วยผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยระยะฟักฟื้น ผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้องรัง นักกายภาพบำบัดสอนการฝึกหายใจ(สมรรถภาพของปอด Breathing Exercise ) อย่างเดียวไม่ได้ใช้อุปกรณ์ช่วยฝึกบริหารปอด ส่งผลให้การรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพทางการหายใจของผู้ป่วยไม่เต็มประสิทธิภาพ ผู้ป่วยยังมีอาการเหนื่อยส่งผลให้จำกัดในการใช้ชีวิตประจำวัน ดังนั้นทางทีมเยี่ยมบ้าน จึงเห็นว่าการดำเนินงานเชิงรับอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีแกนนำชุมชน และอุปกรณ์มาช่วยในการฟื้นฟูฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของปอด และแนะนำการใช้อุปกรณ์แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 1.เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง งานเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจในเขตตำบลประชาธิปัตย์ แบบให้ยืมอุปกรณ์บริหารปอด (Tri-ball Incentive Spirometer) ไปใช้ที่บ้าน เพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยระยะฟักฟื้น ผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้องรัง (COPD) , ผู้ป่วยที่เจาะปอด (On ICD at Chest ) เพื่อขับของเสีย,ผู้ป่วยที่มีเสมหะ,ผู้ป่วยปอดแฟบ สามารถดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้ป่วยมีภาวะของโรคดีขึ้นมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนตำบลประชาธิปัตย์ เข้าถึงบริการและมีอาการดีขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต