ภาพกิจกรรม เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ชุมชนซอย53

เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ชุมชนซอย53
ยุงลายที่เป็นต้นเหตุไข้เลือดออกร้อยละ 95 เป็นยุงที่อยู่ในบ้านเรือน อีกร้อยละ 5 อยู่ตามบริเวณสวน โดยยุงตัวเมียมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 45 วัน หลังผสมพันธุ์แค่ครั้งเดียว สามารถวางไข่ตัวละ 3-4 ครั้ง ครั้งละ 1,000-2,000 ฟอง การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกถือเป็นงานที่ท้าทายการบริหารจัดการของคนในชุมชน สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ความรู้ความเข้าใจ และขอความร่วมมือประชาชนให้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อลดปริมาณยุงให้น้อยที่สุด ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูกาลที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกสูงที่สุด การกำจัดยุงลาย สิ่งสำคัญและดำเนินการได้ง่ายคือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งมีหลากหลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาสมุนไพรมาใช้ในการป้องกันไม่ให้ยุงกัด รวมทั้งการแปลสภาพของสิ่งที่เหลือนำกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ดีกว่าทิ้งไว้ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต