ภาพกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพด้วยชี่กง

สร้างเสริมสุขภาพด้วยชี่กง
ชี่กงเป็นวิธีเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เป็นวิชาว่าด้วยการฝึกจิตและลมหายใจ เป็นวิธีการฝึกทั้ง พลัง ภายในและความคิดกำหนดจิตควบคู่กันในเวลาเดียวกัน ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกชี่กงอย่างยืนหยัดต่อเนื่องจะมี ผลดีต่อสุขภาพผู้ฝึกสามารถบำบัดโรคได้เอง อีกทั้งสามารถพัฒนาสติปัญญา และกระตุ้นศักยภาพแฝงภายในร่าง กายให้ปรากฏ การเสริมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแบบชี่กงเหมาะกับผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่งเน้นการเคลื่อน ไหวแบบช้าๆท่วงท่าที่มั่นคง ไม่มีการกระแทกหรือกระตุกกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงซึ่งอาจ ทำให้เกิดการบาดเจ็บ ของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและข้อต่อได้ กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพรัตนโกสินทร์ 200 ปี ได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี เครื่องเสียงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต