ภาพกิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
คนพิการหมายถึงคนที่มีความผิดปกติ หรือบกพร่องทางร่างกายทางสติปัญญา หรือทางจิตใจ ส่งผลให้เกิดความบกพร่อง ข้อจำกัดในการทำกิจกรรม และข้อจำกัดในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และประเภทความพิการ แบ่งได้ 5 ประเภท ดังนี้ 1)การมองเห็น 2)การได้ยินหรือการสื่อสาร 3)ทางกายหรือการเคลื่อนไหว 4)ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 5)ทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ จากการทำแบบสำรวจข้อมูลคนพิการของเทศบาลนครรังสิต พบว่าคนพิการที่มีความสนใจอยากเข้าร่วมชมรมคนพิการนครรังสิตทั้งสิ้น 113 คน และมีคนพิการกรอกใบสมัครเข้าร่วมชมรมคนพิการนครรังสิตมาแล้วจำนวนทั้งสิ้น 43 คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีคนพิการให้ความสำคัญถึงการจัดตั้งชมรมคนพิการนครรังสิต ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คนพิการ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยจะเน้นกิจกรรมให้ความรู้เรื่องระเบียบชมรม สิทธิคนพิการ อบรมการให้ความรู้เรื่องสุขภาพ พร้อมทั้งหาแนวทางการดำเนินงานของชมรมคนพิการนครรังสิตต่อไป
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต