ภาพกิจกรรม ชุมชนรณชัยห่วงใยใส่ใจสุขภาพ

ชุมชนรณชัยห่วงใยใส่ใจสุขภาพ
จพสช. ชุมชนรณชัยทั้งหมด 9 คนได้ ดำเนินการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพและให้ความรู้เบืัองต้นโดยการเดินสำรวจตามบ้านและวัดความดันทุกครอบครัวในขุมชนอย่างต่อเนื่อง จากการลงเยี่ยม ประชาชนในชุมชนรณชัย จำนวน 100 คน มีโรคประจำตัว โรคเรื้อรัง และความดันเบาหวาน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแล ในแต่ละเดือน โดยมีการพูดคุยและให้ความรู้ที่บ้าน ติดตามการเยี่ยมผู้ป่วย และมีการตรวจวัดความดันโลหิตด้วย ดังนั้น จพสช.ชุมชนรณชัย เห็นความสำคัญของสุขภาพคนในชุมชน จึงจัดทำโครงการชุมชนรณชัยห่วงใยใส่ใจสุขภาพ เพื่อให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นของประชาชนในชุมชนซึ่งเป็นกิจกรรมในเชิงรุกเข้าถึงทุกคนในชุมชนรณชัย เอกสารประกอบความรู้ขอรับสนับสนุนจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทน.รังสิต
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต