ภาพกิจกรรม รวมพลังคนรังสิตเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

รวมพลังคนรังสิตเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ด้วยองค์กรพันธมิตรนมแม่โลก” (World Alliance for Breastfeeding Action หรือ WABA) ได้กำหนดให้ทุกวันที่ 1-7 สิงหาคมของทุกปี เป็น “สัปดาห์นมแม่โลก” น้ำนมแม่เป็นอาหารที่ดีและมีคุณค่าสำหรับลูกน้อย ซึ่งจะได้รับสารอาหารทุกชนิดที่จำเป็นต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ รวมทั้งป้องกันคุ้มครองทารกจากการเจ็บป่วย และลดการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด ซึ่งเป็นอัตราส่วนใหญ่ของการตายของทารกในขวบปีแรกทั้งหมด โดยศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยให้ข้อมูลไว้ว่า ร้อยละ 11-13 ของการตายทั้งหมดในเด็กต่ำกว่า 5 ปี สามารถป้องกันได้โดยการให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียวใน 6 เดือนแรก และอีกร้อยละ 6 ของการตายทั้งหมดในเด็กต่ำกว่า 5 ปี สามารถป้องกันได้จากการให้อาหารทารกตามวัยร่วมกับนมแม่ ขณะที่ทารกที่ไม่ได้กินนมแม่จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการตายจากท้องเสีย 7 เท่า และปอดบวม 5 เท่าเมื่อเทียบกับทารกที่ได้กินนมแม่ล้วนๆ ใน 6 เดือนแรก ดังนั้นการเลี้ยงลูกด้วย “นมแม่” จึงเป็นวิธีการเดียวที่มีประสิทธิผลที่สุดในการป้องกันการตายของทารก เทศบาลนครรังสิตเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดมีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ รวมพลังคนรังสิตเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต