ภาพกิจกรรม พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนและนักเรียนมัธยมศึกษา ให้มีความรู้และเสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย

พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนและนักเรียนมัธยมศึกษา ให้มีความรู้และเสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย
ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย ในปัจจุบัน ได้แก่ โรคไม่ติดต่อ เช่น ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง ฯลฯ ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่ มีสาเหตุมาจากการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่นการไม่ออกกำลังกาย การบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง ความเครียด นอกจากนี้ ยังมีปัญหาสุขภาพอื่นๆ เช่น อุบัติเหตุจราจร ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น นอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของผู้ป่วยก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน สร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วย ทำให้คุณภาพชีวิตลดลงแล้วยังเป็นภาระกับครอบครัว ชุมชน เนื่องจากเป็นโรคที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ใช้เวลาในการดูแลรักษานาน และอาจจะมีอาการรุนแรงขึ้น หากไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง จากการที่ รพ. ส่งต่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลับบ้านให้ อสม/แกนนำชุมชน และครอบครัวเป็นผู้ดูแล และมีผู้ป่วยอีกจำนวนหนึ่งซึ่งยังไม่เข้าถึงบริการสาธารณสุข นอนรักษาตัวที่บ้าน การดำเนินงานเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดูแลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ แสดงบทบาทในการดูแลสุขภาพตนเองรวมถึงชุมชนต้องมีกระบวนการจัดการด้านสุขภาพ เช่น การเฝ้าระวังการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ การส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจัดบริการสาธารณสุขเบื้องต้นในชุมชน (Primary Health Care Service ) จากการดำเนินงาน ในปีที่ผ่านมา มีการกำหนดเป้าหมายให้บริการประชาชนทุกกลุ่มวัยมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สามารถลดโรคภัยคุกคาม การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย ประกอบด้วยกลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5ปี) กลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14ปี) กลุ่มเด็กวัยรุ่น (15-21ปี) กลุ่มวัยทำงาน (15-59ปี) และกลุ่มผู้สูงอายุ (60ปีขึ้นไป/ผู้พิการ) ดังนั้น ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้ภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานสุขภาพ โดยมีแกนนำชุมชน/จิตอาสา นักเรียนมัธยมศึกษา เป็นผู้ประสานงานระหว่างภาครัฐและประชาชน เราจึงจำเป็นต้องให้ความรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย โดยการสนับสนุน ให้มีขีดความสามารถเป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน ด้วยการสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนของบุคลากรสาธารณสุขในการให้ความรู้/ทักษะให้กับแกนนำชุมชน/จิตอาสา นักเรียนมัธยมศึกษา เพื่อให้งานบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต